Witamy na stronie naszego Stowarzyszenia!

PIT-6 2016

Przypominam wszystkich hodowcom, że do 30 listopada należy złożyć w swoim Urzędzie Skarbowym PIT-6 za 2016r. PIT'a można pobrać np. tutaj (wersja 11).

Od 1 stycznia 2016 r zmienia się termin składania PIT-6 (zostanie wydłużony i będzie można składać PIT do 20 stycznia).

Aktualizacja: Obowiązująca wersja PIT-6 (wersja 12) znajduje się tutaj.


Skrócona instrukcja wypełniania:

PIT-6 wypełniamy za rok 2016, w pole nr 40 (D.1.) należy wpisać "Hodowla kotów rasowych", w pole 41 (numer działu) wpisujemy "85", a w pole 42 (rozmiar) należy wpisać ilość kotów hodowlanych. Wypełniamy oczywiście także wszystkie części A, B i C.


Zmiany od 1 stycznia 2016 r [źródło]

"Ministerstwo Finansów uprzejmie informuje, że od 1 stycznia 2016 r. zmianie ulega termin do złożenia deklaracji do wymiaru zaliczek podatku dochodowego od dochodów z działów specjalnych produkcji rolnej (PIT-6), z 30 listopada roku poprzedzającego rok podatkowy na 20 stycznia roku podatkowego.

W terminie do dnia 20 stycznia 2016 r. deklarację PIT-6 składają wyłącznie podatnicy, którzy dochód z działów specjalnych produkcji rolnej w 2016 r. będą ustalać na podstawie norm szacunkowych dochodu z określonej powierzchni upraw lub jednostki produkcji zwierzęcej.

Deklaracji PIT-6 na 2016 r. nie składają podatnicy, którzy zdecydowali, że dochód z działów specjalnych produkcji rolnej w 2016 r. będą ustalać na podstawie prowadzonej podatkowej księgi przychodów i rozchodów lub ksiąg rachunkowych rezygnując tym samym z ustalania dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej na podstawie norm szacunkowych dochodu.

Deklaracji PIT-6 na 2016 r. nie składają również podatnicy obowiązani do ustalania dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej w 2016 r. na podstawie prowadzonych ksiąg rachunkowych.

Od dnia 1 stycznia 2016 r. dochód z działów specjalnych produkcji rolnej na podstawie prowadzonych ksiąg rachunkowych będą ustalać podatnicy, którzy zgodnie z przepisami o rachunkowości są obowiązani do prowadzenia tych ksiąg.

Podatnicy, którzy w 2016 r. będą ustalać dochód z działów specjalnych produkcji rolnej na podstawie prowadzonej podatkowej księgi przychodów i rozchodów lub ksiąg rachunkowych, będą wpłacać zaliczki na podatek dochodowy od dochodu wynikającego z podatkowej księgi przychodów i rozchodów lub ksiąg rachunkowych. Zaliczki te nie będą ustalane decyzją naczelnika urzędu skarbowego.

Aktualnie trwają prace nad określeniem nowego wzoru deklaracji do wymiaru zaliczek podatku dochodowego od dochodów z działów specjalnych produkcjirolnej (PIT-6), w którym uwzględnione zostaną zmiany wchodzące w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.

 


Wyjaśnienie Ministerstwa Finansów [źródło]

"Deklaracje PIT-6/PIT-6L na 2016 r. - wyjaśnienie Ministerstwa Finansów

Podatnicy, którzy osiągają dochody z działów specjalnych produkcji rolnej, są obowiązani składać w terminie do dnia 30 listopada roku poprzedzającego rok podatkowy urzędowi skarbowemu deklaracje według ustalonego wzoru o rodzajach i rozmiarach zamierzonej produkcji w roku następnym. Jeżeli natomiast dochód z wymienionych działów ustalany jest na podstawie ksiąg, w podanym terminie podatnicy składają urzędowi skarbowemu deklarację o wysokości przewidywanego dochodu w roku następnym.

Wspomniane obowiązki wynikają z przepisów art. 43 ust. 1 i 2 updof, w brzmieniu aktualnie obowiązującym. Od 1 stycznia 2016 r. wejdzie jednak w życie nowelizacja wprowadzona ustawą z dnia 9 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 699).

Wraz z jej wejściem w życie uchylony zostanie ust. 2 w art. 43 updof, co oznacza zniesienie obowiązku składania deklaracji w odniesieniu do tych podatników, którzy dochód z działów specjalnych produkcji rolnej ustalają na podstawie prowadzonych ksiąg. Z kolei podatników ustalających dochody z tego źródła przy zastosowaniu norm szacunkowych dotyczył będzie zmieniony termin złożenia deklaracji o rodzajach i rozmiarach zamierzonej produkcji w roku następnym (PIT-6/PIT-6L). Wspomnianą deklarację będą oni obowiązani składać do 20 stycznia danego roku podatkowego, a nie w terminie do 30 listopada roku poprzedzającego rok podatkowy.

Mając na uwadze, że ustawa nowelizująca z dnia 9 kwietnia 2015 r. wprowadza zmiany z mocą od 1 stycznia 2016 r., a jednocześnie przepis art. 43 ust. 1 i 2 updof będzie funkcjonował w dotychczasowym brzmieniu do końca 2015 r., powstaje pytanie, czy podatnicy prowadzący działy specjalne produkcji rolnej muszą w terminie do 30 listopada 2015 r. dopełnić obowiązku złożenia deklaracji PIT-6/PIT-6L na 2016 r.?

Z odpowiedzi na zapytanie naszego Wydawnictwa nadesłanej 1 września 2015 r. przez Ministerstwo Finansów wynika, że rozstrzygając o obowiązku podatników, należy kierować się zasadą, że przepisy późniejsze (choć jeszcze nie obowiązują) uchylają wcześniejsze. W odpowiedzi tej czytamy, że: "Ustawą z 9 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw, na mocy art. 1 pkt 3 i pkt 4 dokonano zmiany art. 43 oraz art. 44 ustawy PIT, z mocą od dnia 1 stycznia 2016 r. Zmiana art. 43 ustawy PIT oznacza, że deklarację o rodzaju i rozmiarach zamierzonej produkcji w roku podatkowym, składać będą wyłącznie podatnicy, którzy dochody z działów specjalnych produkcji rolnej ustalają na podstawie norm szacunkowych dochodu z określonej powierzchni upraw lub jednostki produkcji zwierzęcej. Podatnicy ci, zaliczki miesięczne będą wpłacać według dotychczasowych zasad, czyli w wysokości ustalonej decyzją naczelnika urzędu skarbowego.

Jednocześnie zmieniony został termin złożenia deklaracji o rodzajach i rozmiarach zamierzonej produkcji w roku następnym, z 30 listopada roku poprzedzającego rok podatkowy na 20 stycznia tego roku podatkowego.

Zatem w terminie do dnia 20 stycznia 2016 roku, przedmiotową deklarację obowiązani są złożyć podatnicy, którzy dochody z działów specjalnych produkcji rolnej w 2016 r. ustalać będą przy zastosowaniu norm szacunkowych dochodu, co potwierdza art. 6 ustawy nowelizującej.

Natomiast podatnicy, którzy w 2016 roku ustalać będą dochód z działów specjalnych produkcji rolnej na podstawie prowadzonych ksiąg, nie składają w ogóle deklaracji. Zaliczki na podatek dochodowy będą obliczać sami, według zasad jakie obowiązują osoby osiągające przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej"."